Powercli: Disconnected Networkleri script ile çekmek

Sayfamı takip edenler bilirler. Sık tekrarlanan yada tek tek takip edilen taskları otomatikleştirmeye çalışıyorum. Yine böyle bir task için bir script hazırladım. Bu script ile poweron durumda olan sunucular içinde network adapteri start poweredon olarak seçilmemiş sunucuları listeliyoruz. Özel bir nedenden dolayı böyle ayarlanmamışsa bu sunucular poweron olduğunda ethertnet nicleri disconnected olarak gelecektir. Bu script ile vm listesini görüp aksiyon olabilirsiniz.

 

#$cred = Get-Credential

. "C:\Users\$($env:HOMEPATH)\Desktop\Scripts\config.ps1"

$vcs = "vcenter1", "vcenter2"

foreach ($vc in $vcs) {

    Connect-VIServer -Server $vc -User $user -Password $Password

    Get-VM | Where-Object {$_.PowerState -eq "PoweredOn"} | Get-NetworkAdapter | select @{Name="Vcenter"; E={$_.Uid.Substring($_.Uid.IndexOf('@')+1).Split(":")[0]}} ,Parent,@{Name="ConnectionState"; E={$_.ConnectionState.connected}} | Where-Object {$_.ConnectionState.connected -eq $false} | Export-Csv "$HOME\report.csv" -NoTypeInformation -UseCulture 


    Invoke-Item "C:\Users\$($env:HOMEPATH)\Desktop\$($vc)-report.csv"


    Disconnect-VIServer -Server * -Confirm:$false


}

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website