Powercli: Secure Boot özelliği açık olan vmleri listelemek

Bazı günvelik yazılımları secure boot özelliği açık olan vm’leri inceleyemiyor. Bu nedenle büyük bir vmware ortamında bu tip vmleri bulmam gerekti. Aşağıdaki scripti bu işlem için hazırladım.

Birden fazla vcenter ortamına bağlanabilir. Öncelikli olarak secure boot açık olan vmleri tespit ediyor ve bunları bir csv dosyasına aktarıyor işlem tamamlanınca da csv dosyasını otomatik açıyır. Dosyada vm adı os tipi create date vcenter adı gibi bilgiler ekledim.

 

Import-Module -Name VMware.PowerCLI

Clear-Host

$path = "C:\Users\$($env:USERNAME)\Desktop\secureboot.csv"


if(Test-Path -Path $path){

    Get-ChildItem -Path $path | Remove-Item -Confirm:$false

}

$cred = Get-Credential


$vcs = "vcenter1","vcenter2"


$reports =@()
foreach($vc in $vcs){


  Connect-VIServer -Server $vc -Credential $cred


  $vms = Get-VM 

  foreach($vm in $vms){
    

    if($vm.ExtensionData.Config.BootOptions.EfiSecureBootEnabled){
    
    
        $report = [PScustomObject] @{
    
          VMName= $vm.Name
          SecureBoot = $vm.ExtensionData.Config.BootOptions.EfiSecureBootEnabled
          OS = $vm.Guest.OSFullName
          GuestFamily = $vm.Guest.GuestFamily
          createDate = $vm.ExtensionData.Config.createDate
          vCenter = $vm.Uid.Split('@')[1].Split(':')[0]
    
        }

        $reports += $report
  
    }

  }

 


 Disconnect-VIServer -Server * -Confirm:$false
}

$reports | Export-Csv -Path $path -NoTypeInformation

Invoke-Item -Path $path 

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website