Powercli : Vflash Read Cache Tanımlı Sunucların Listesini Almak

Vmware vflash cache ile host üzerindeki ssd diskleriniz Read cache olarak kullanabiliyorsunuz.

bazen hangi sunucularda ssh cache açık olduğunu unutabilirsiniz. Bunu bir liste olarak almak için aşağıdaki powercli scriptini kullanabilirsiniz.

script bağlantı yapıldıktan sonra kaç tane host üzerinde ssd disk takılı olduğunu ve boyutlarını gösteriyor. Daha sonra bu hostlar üzerinde cache kullanan sanal sunucuların virtual disklerini listeliyor.

# Powershell Gallery PowerCLI modullerini yukluyoyuruz
Import-Module VMware.PowerCLI

Connect-VIServer -Server 

clear

$servers = Get-VMHost

Write-Host "Sunucu Bilgileri Alınıyor" -BackgroundColor Red 

Write-Host " - - - SSD vFlash Cache Tanımlı Hostlar - - - " -ForegroundColor White
$totalhost = 0
foreach($server in $servers){

$size = ($server | Get-View).config.VFlashConfigInfo.VFlashResourceConfigInfo.Capacity
$size = $size / 1GB

  if($size -gt 0){
  $totalhost++

  $server.Name + " Cache Size : " + $size + " GB"
  #$server.Name + " Flash Cache Var"
  #$size
  
  }
}

Write-Host "Toplam $($servers.Count) Sunucudan $($totalhost) tanesinde SSD Cache Tanımlı" -BackgroundColor DarkYellow

$("`r`n ")
$("`r`n ")

Write-Host "SSD vFlash Cache Tanımlı Sanal Sunucular" -ForegroundColor Green

$vms = Get-VM
$totalvm = 0

foreach($vm in $vms){

$disks = $vm | Get-HardDisk

$cache = $disks.ExtensionData.vFlashCacheConfigInfo.ReservationInMB

    if($cache -gt 0){

      $totalvm ++

      Write-host $vm.name $vm.VMHost.Name -ForegroundColor Cyan

        foreach($disk in $disks){

          $cacheSize = $disk.ExtensionData.vFlashCacheConfigInfo.ReservationInMB

          if($cacheSize -gt 0){

            $disk.Name + " Cache Size : " + $cacheSize
          }
        }
    }
}


Write-Host "Toplam $($vms.Count) sanal sunucudan $($totalvm) tanesi üzerinde SSD Cache Tanımlı" -BackgroundColor DarkYellow


Disconnect-VIServer * -Confirm:$false

Kod Linki : https://github.com/ozgurmazlum/powercli-scripts/blob/master/vflash-read-cache.ps1

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website